La Vie’ Beauty Clinic Orvos-Esztétikai Centrum

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

IMAGE VIV Kft.
La Vie’ Beauty Clinic Orvos-Esztétikai Centrum
Tel.: +36 20 453 7215
https://laviebeautyclinic.hu
hello@laviebeautyclinic.hu

IMAGE VIV Kft. (székhely: Győr 9024 Illyés Gyula u.6.,
cégjegyzékszám: Cg. 08-09-025351, adószám: 24671196-1-08, bankszámlaszám: , továbbiakban mint Kozmetikai Központ), valamint ügyfele (a
továbbiakban: Ügyfél) (Kozmetikai Központ és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, különkülön: Fél) között a Kozmetikai Központ által az Ügyfél részére nyújtott esztétikai valamint
egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli
megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési
Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

1. Szolgáltatás
1.1 Az Kozmetikai Központ az Egyedi Szerződés szerint esztétikai és közérzetjavító
szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). A Kozmetikai
Központ kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági
engedéllyel rendelkezik.

2. A Felek jogai és kötelezettségeik
2.1. A Kozmetikai Központ kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a
vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.
2.2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: 9024 Győr, Szövetség u. 8. (továbbiakban:
Klinika). A Szolgáltatások helyszínét a Kozmetikai Központ egyoldalúan jogosult
meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles
figyelembe venni. A Kozmetikai Központ a Szolgáltatásokat az egészségügyi személyzete és
egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). A Kozmetikai
Központ valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe
venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
2.3. A Kozmetikai Központ jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása
mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására.
2.4. A Kozmetikai Központ az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Klinikán
fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely
Szolgáltatásért a Kozmetikai Központ díjazásra jogosult. Ha Felek között Szerződéskötésre
kerül sor, a konzultáció díja – amennyiben Ügyfél kifizette – levonódik a végső árból. Az
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáción túli szolgáltatások díja, a szolgáltatás nemére, az
Ügyfél adottságaira, a kezelés bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel,
egyénenként változik, így annak pontos összegét mindenkor az Egyedi Szerződés tartalmazza.
2.5. A Kozmetikai Központ köteles az Ügyfelet a kezelések, beavatkozások menetéről, annak
kockázatairól, az esetleges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. A tájékoztatás
megtörténtét az Ügyfél külön hozzájáruló nyilatkozat aláírásával igazolja. A hozzájáruló
nyilatkozat Ügyfél általi el nem fogadása esetén a Kozmetikai Központ a Szolgáltatás
nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja.
2.6. Az Ügyfél köteles időpontjának lemondását a kezelés előtti legalább 24 órával előtte jelezni e-mailen (hello@laviebeautyclinic.hu), vagy telefonon (+36 20 453 7215)!
2.7. Amennyiben az Ügyfél a lézeres szőrtelenítés után nem elégedett a kezelés
eredményével, azt a kezelést követően leghamarabb a 10. napon, de legkésőbb a kezelést
követő 30. napig jelezheti a Kozmetikai Központnak vagy tanácsadónőjének.
2.8. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai
állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Kozmetikai Központ jogosult a Szolgáltatás
nyújtását megtagadni.
2.9. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a
Kozmetikai Központ működési rendjét tiszteletben tartani.
2.10 Az Ügyfél a Kezelés igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Kezelés ellátásában az La Vie’ Beauty Clinic Orvos-Esztétikai Centummal, az
La Vie’ Beauty Clinic Orvos-Esztétikai Centum alvállalkozójaként közreműködő kezelő orvossal, illetve alkalmazottakkal
együttműködni, így többek között:
2.10.1. tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő kezelési terv
elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről,
gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító
kockázati tényezőiről;
2.10.2. tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások
életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a
foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;
2.10.3. a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni,
illetve kérdőíveket kitölteni;
2.10.4. tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett
jognyilatkozatáról;
2.10.5. a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;
2.10.6. a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
2.11. Az Ügyfél köteles a Kozmetikai Központ által készített, a Szolgáltatás szakszerű és
biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt
nyilatkozatokat megtenni.
2.12. A Kozmetikai Központ az Ügyfél vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása
során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha
2.12.1. a vizsgálat eredménye vagy a kezelések során felismert tényekre és
körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi
alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni;
2.12.2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt
beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik;
2.12.3. a konzultáció folyamán, vagy bármikor később a konzulens orvos vagy
szakasszisztens véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra,
kezelésre nem alkalmas.
2.13. A Kozmetikai Központ a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az
adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, valamint a tőle elvárható
körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.
2.14. A Felek között a szolgáltatásra irányuló egyedi szerződés és az Ügyfél ellátása során
előálló valamennyi dokumentáció (diagnózis, lelet, zárójelentés stb.) elektronikus úton is
megköthető, aláírható. Ebben az esetben a szerződést, illetve annak bármely mellékletét
tartalmazó okiratot, az egészségügyi dokumentációt a szolgáltató az ügyfél azonosításán
keresztül az ügyfél személyéhez rendeli és a személyhez rendelést az ügyfél saját kezű
aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja. A Szolgáltató
azonban bármikor kérheti, hogy az ügyfél a nyilatkozatát papíron tegye meg.
2.15. A Kozmetikai Központ az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl: együttműködési
kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget
nem vállal.
2.16. A Kozmetikai Központ az ügyfél személyes tárgyaiért a Kozmetikai Központ területén
felelősséget nem vállal és nem köteles az Ügyfél Orvosi Központban felejtett tulajdonát (pl.
kabát, esernyő) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni.
3. Díjazás
3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. A
Kozmetikai Központ csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében, vagy az Egyedi Szerződésben
La Vie’ Beauty Clinic Orvos-Esztétikai Centummal meghatározott díjrészlet megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön
meghatározott kezelést, beavatkozást.
3.2. Kezelési beavatkozások esetében az egyes kezelések díját – az Egyedi Szerződésben
meghatározott díjrészleteket – köteles Ügyfél a kezelést megelőzően megfizetni.
3.3. A Díj(részletek) megfizetése számla ellenében történik, készpénzben vagy banki átutalás
útján a Kozmetikai Központ fentiekben maghatározott bankszámlaszámára. Banki átutalás
útján történő Díjfizetés esetében a Kozmetikai Központ a teljesítés igazolásaként elfogadja a
banki terhelési értesítő eredeti példányát vagy az azzal mindenben megegyező hitelesített
másolatot.
3.4. A Kozmetikai Központ által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció
keretében kötendő Egyedi Szerződés mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár
kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél
az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Kozmetikai Központ a teljes, akció nélküli árnak
(akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet Ügyfél a
Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre köteles megfizetni a Kozmetikai Központ
részére.
3.5. A Kozmetikai Központ – ellenkező megállapodás hiányában – a Szolgáltatások
elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja.
3.6. Amennyiben az Ügyfél a beavatkozást bármely okból – ideértve az olyan elháríthatatlan
külső vagy belső okot is, mint az Ügyfél egészségi állapotban felismert olyan jellemző, amely
alkalmatlanná teszi a beavatkozás elvégzésére, függetlenül attól, hogy az állapot a
befizetéskor már fennállott-e, vagy később állt be – lemondja, vagy nem veszi igénybe, a
La Vie’ Beauty Clinic Orvos-Esztétikai Centumnál már kifizetett, de még igénybe nem vett beavatkozások díjából nem műtéti
beavatkozás esetén a kezelési csomag teljes árának 12,5 %-át jogosult megtartani, a
fennmaradó részt pedig visszatéríti a 3.7 pontban meghatozott módon.
3.7. Az Ügyfél által befizetett, de igénybe nem vett beavatkozás díjára a befizetett összegnek
a 3.6. pont alapján visszajáró részét;
a Kozmetikai Központ az Ügyfél írásbeli kérésére az üzleti éven belül készpénzes,
bankkártyás, vagy átutalásos befizetés esetén banki átutalással köteles visszafizetni az Ügyfél
részére. Üzleti éven túl
függetlenül az igénybe vett fizetőeszköztől az Ügyfél visszatérítésre nem jogosult, a befizetett
összegnek a jelen pontban szabályozott hányada egyéb szolgáltatás igénybevételekor a
Kozmetikai Központnál beszámításra kerül.
3.8. Amennyiben a Kozmetikai Központ bármely okból (pl. reklamációkezelés) az Ügyfél
befizetésének visszautalása mellett dönt – ideértve a 3.6 pont szerinti visszautalás esetét is –a
tárgyév december 31-ig köteles azt megtenni. Abban az esetben, ha az Ügyfél írásbeli
nyilatkozata, vagy a Kozmetikai Köpont visszautalásról szóló döntése tárgyév november 01.
és december 31. között születik meg akkor a Kozmetikai Központ az Ügyfél befizetésének
visszautalását legkésőbb következő év február 28-ig köteles elindítani.
4. Felelősség
4.1. A Kozmetikai Központ kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a
tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Kozmetikai Központ –
beleértve a Személyzetet is – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek
kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Kozmetikai Központ – beleértve a
Személyzetet is – magatartásával állnak összefüggésben.
4.2. Tekintettel arra, hogy a beavatkozások közismert (a pácienstájékoztatóban felsorolt)
kockázatain túl speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat okozó elváltozások, bevérzések,
bőrelszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások stb. keletkezhetnek az Ügyfél által
kért beavatkozás következtében, a Kozmetikai Központ ezzel kapcsolatos felelősségét a 4.1.
pontban foglaltak kivételével kizárja.
4.3. A Kozmetikai Központ mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől valamint az előre
nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés
miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy
az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül
befolyásolt, a Kozmetikai Központ esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen
anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.
4.4. A Kozmetikai Központ nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb
betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben
foglalt kötelezettségeit – különösen a 2.9. pontban foglaltakat megszegi, – illetőleg a
Kozmetikai Központ nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy
tanácsokat nem tartja be.
5. Titoktartás, adatvédelem
5.1. A Kozmetikai Központ köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az
Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni
és csak az arra jogosultaknak átadni.
5.2. Kozmetikai Központ a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes
adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. tv., továbbá az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.
Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Kozmetikai Központ Adatvédelmi
Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.
5.3. A La Vie’ Beauty Clinic Orvos-Esztétikai Centumban kezelésre jelentkező ügyfeleink személyes adatait a
törvényi előírásnak megfelelően tároljuk, továbbá regisztráláskor ügyfeleink hozzájárulnak az
adataik kezeléséhez és azok kezelőnővérének történő továbbításához.

6. ÁSZF hatálya
6.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel
kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
6.2. A Kozmetikai Központ fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a
Kozmetikai Központ ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá internetes
honlapján teszi közzé.
6.3. Amennyiben jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek
vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF illetve az
Egyedi Szerződés többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a
szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és
célkitűzésének.

7. Záró rendelkezések
7.1 A Felek között a szolgáltatásra irányuló egyedi szerződés az Ügyfél választása szerint
elektronikus úton is megköthető. Ebben az esetben a szerződést, illetve annak bármely
mellékletét tartalmazó okiratot a szolgáltató az ügyfél azonosításán keresztül az ügyfél
személyéhez rendeli és a személyhez rendelést az ügyfél saját kezű aláírására egyértelműen
visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja. A Szolgáltató azonban bármikor kérheti,
hogy az ügyfél a nyilatkozatát papíron tegye meg.
7.2. Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik.
7.3. A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.
7.4. A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar
jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény
idevonatkozó rendelkezései irányadók.
7.5. Kozmetikai központ biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony
létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti.

7.6. A jelen ÁSZF 2020. szeptember 20. napján lép hatályba.
Győr, 2020. szeptember 20.
IMAGE VIV Kft.

 

La Vie' Beauty Clinic

Cím

9026 Győr,

Szövetség u. 8.

elérhetőség

hello@laviebeautyclinic.hu

+36204537215

 La Vie' Beauty Clinic - facebook La Vie' Beauty Clinic - instagram

nyitvatartási idő

H-P: 10:00-19:00 

Fogadás kizárólag előzetes bejelentkezés alapján!

Kérdésed van? Időpontot foglalnál? Dobj egy üzit!

Copyright © 2020 La Vie’ Beauty Clinic ― Minden jog fenntartva ― Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató ― ÁSZF ― design: Natúr